Pulim kwərə

Yo-ba sɛɛnɩ á wʋ́ wanɩ á na wənnu zanzan ba na pʋpʋnɩ dɩ kasɩm.

Dɩ́ zaa'abam kasɩna-ba !

Dɩ́ jɩgɩ wʋpolo zanzan sɩ dɩ́ pa kasɩm taanɩ dɩm laan wanɩ dɩ na dɩ yiə, yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ cəgi dɩ zwa lʋgʋ baŋa maama wʋnɩ. Abam na nɛ woŋo kʋlʋ na wʋ maŋɩ tɩn, sɩ á ta dɩ dɩbam. Á pʋpʋnɩ-na  á pa dɩbam, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ kwɛ sɩ kʋʋ́ ta lamma.

Abam na jɩgɩ bwiə dɩ, sɩ á kwaanɩ á pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ lwarɩ, sɩ dɩ́ wanɩ dɩ́ ləri dɩ́ pa abam, sɩ nɔɔn-dɩdʋa yəri kʋ maama. Dɩ́ nan na zəni daanɩ, kʋʋ́ taa yɩ lanyɩranɩ.

Faŋa tiinə wɩ : « Jɩŋa dɩdʋa warɩ muni ka pɛ. »

Kasena House  11.jpg

Applications kasem pour Smartphone

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.